പദ്ധതി

മാർജിൻ മണി വായ്പ

മാനദണ്ഡം

ബാങ്കർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം NMDFC അർഹരായ ആളുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു.


യോഗ്യത

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായി ആവശ്യമുള്ള ഇക്വിറ്റി ഉയർത്താൻ മൃദു വായ്പ നൽകിക്കൊണ്ട് അപരിഷ്കൃത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അർഹരായ സംരംഭകരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://www.nmdfc.org/schems&prog.html