പദ്ധതി

ഡിസൈൻ ഡവലപ്മെന്റ് / സ്കില്ലിംഗ് അപ്ഗ്രേഡേഷന് സഹായം

മാനദണ്ഡം

സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് എസ് സി എ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു


യോഗ്യത

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്ക് രൂപകൽപന / നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് എസ്.സി.എകളിൽ നിന്നും എൻജിഒകളിൽനിന്നും എൻഎംഡിഎഫ്സി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യനിർണയത്തിനു ശേഷം, നിർദേശങ്ങളുടെ മെരിറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, എൻ എം ഡി എഫ് സി അത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗ്രാൻറ് നൽകുന്നു.


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://www.nmdfc.org/schems&prog.html
Share via WhatsApp