പദ്ധതി

ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണ ലോൺ (ബി.ഇ.എൽ) / ബിസിനസ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺ (ബി.ഡി.എൽ) നിലവിലുള്ള സംരംഭകർക്ക്

  • Age Limit:18-58
  • Document Date:-
  • Last Date to Apply: 0000-00-00

"പരമാവധി വായ്പാ തുക അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയാണ് പലിശ നിരക്ക്: 8% "