പദ്ധതി

സ്വകാര്യ ഐ.ടി.ഐ കളിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഫീ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം

മാനദണ്ഡം

കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്ലിം ,ക്രിസ്ത്യൻ ,സിഖ്,ബുദ്ധ ,പാഴ്സി ,ജൈന മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് .ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് 10 ,000 /-രൂപയും , രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് 20 ,000 /-രൂപയുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായി നൽകുന്നത് .ബി .പി .എൽ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എ.പി .എൽ വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കും . 10 % സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും . www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.


യോഗ്യത

 • മുസ്ലീം, ക്രൈസ്റ്റ്, സിഖ് , ബുദ്ധ, പാർസിസ്, ജൈന സമുദായക്കാർക്ക്
 • യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
 • കേരള സ്വദേശിയായിരിക്കണം
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

www.minoritywelfare.kerala.gov.in


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • അപേക്ഷകരുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രിന്റൗട്ട്

 • എസ്.എസ്.എൽ .സി /പ്ലസ് ടു /വി.എച് .എസ് .ഇ തുടങ്ങിയവയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ്
 • ഐ.ടി.ഐകളിൽ പടിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ

 • ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്

 • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്

 • അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ.Share via WhatsApp