പദ്ധതി

രക്ഷിതാവ് മരണമടഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി

  • Age Limit:-
  • Document Date:-
  • Last Date to Apply: 2019-11-30

രക്ഷിതാക്കളിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരുമോ മരണപ്പെട്ടുപോയ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം