പദ്ധതി

സാങ്കേതിക / പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്തുടരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ

മാനദണ്ഡം

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളതാണ് പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അവരുടെ കുട്ടിയുടെ സാങ്കേതിക, പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനായി 10 ലക്ഷം വരെ തുക വായ്പയായി നൽകുന്നു. കോഴ്‌സിന്റെ കാലാവധി 5 വർഷം വരെ ആയിരിക്കും. പ്രതിവർഷം പരമാവധി വായ്പ തുക Rs. 1.5 മുതൽ 2 ലക്ഷം വരെ മാത്രം. വിദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുവദനീയമായ പരമാവധി വായ്പ തുക Rs. 3 ലക്ഷം.വിദ്യാർത്ഥി വായ്പയുടെ സഹ-വായ്പക്കാരനാകും.

5 വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത കാലാവധിയുടെ സാങ്കേതിക, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ധനസഹായത്തിനായി 10 ലക്ഷം വരെ തുക ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പരിഗണിക്കും.

കെഎസ്എംഡിഎഫ്സി സംഭാവന 90%
ഗുണഭോക്തൃ സംഭാവന 10%

courtesy : http://www.ksmdfc.org


യോഗ്യത

  1. അപേക്ഷകൻ നോട്ടിഫൈഡ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം. (മുസ്ലിം , ക്രിസ്ത്യൻ , സിഖ്, പാർസിസ്, ബുദ്ധ, ജെയിൻ).
  2. വിദ്യാർത്ഥി എൻ‌എം‌ഡി‌എഫ്‌സിയുടെയോ എൻ‌ബി‌സി‌എഫ്‌ഡി‌സിയുടെയോ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവാകരുത്.
  3. . അപേക്ഷിക്കുന്ന തീയതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പ്രായം 55 വയസ്സിന് താഴെയായിരിക്കണം.
  4.  ഉദ്ദേശിച്ച കോഴ്സിലെ സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവേശനമാണ് വായ്പ തുക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻ വ്യവസ്ഥ. പ്രവേശനം പ്രതീക്ഷിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
  5. കോഴ്സിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രവേശനം ഒരു മെറിറ്റ്-കം-സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും.

യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മെറിറ്റിലും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയിലും ആയിരിക്കും.

 

courtesy : http://www.ksmdfc.org


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://www.ksmdfc.org/index.php/user_login/schm


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

പ്രവേശന ഫീസ്, ട്യൂഷൻ ഫീസ്, കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി അടയ്ക്കേണ്ട മറ്റ് ഫീസ് എന്നിവയുടെ പ്രിൻസിപ്പലോ സ്ഥാപന മേധാവിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും  രക്ഷാധികാരി  സമർപ്പിക്കണം.

കെഎസ്എംഡിസിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായികൊളാറ്ററൽ
സെക്യൂരിറ്റി ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമാണ്

 പ്രായ പരിധി

Below 55
Share via WhatsApp