പദ്ധതി

ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കന്ററി എജുക്കേഷൻ

  • Age Limit:-
  • Document Date:-
  • Last Date to Apply: 1970-01-01

എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായി  ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന  എസ്.സി./എസ്.ടി   വിഭാഗത്തിൽപെട്ട  എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അർഹരായ കുട്ടികൾ പത്താംക്ലാസ് ജയിക്കുകയും   18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ  നിക്ഷേപത്തുക പലിശ സഹിതം ലഭിക്കുന്നതാണ്  പ്രൈവറ്റ് / അൺ എയ്ഡഡ് ,കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരല്ല.

 

3000 രൂപ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് / ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രകാരം ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും പേരിൽ ഒരു പോസ്റ്റോഫീസിലോ നിക്ഷേപിക്കും. നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി / കാലയളവ് നിക്ഷേപ തീയതി മുതൽ പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്ന തീയതി വരെ കണക്കാക്കാം. അകാല പിൻവലിക്കൽ അനുവദിക്കില്ല.