പദ്ധതി

കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വിപണനണസഹായം

മാനദണ്ഡം

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾക്കുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം


യോഗ്യത

പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ നിർണയ അവലോകനത്തിനുശേഷം എൻഎംഡിഎഫ്സി പ്രദർശനത്തിനായി ഗ്രാൻറ് നൽകുന്നു.


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://www.nmdfc.org/schems&prog.html
Share via WhatsApp