പദ്ധതി

മൈക്രോ-ക്രെഡിറ്റ് സ്കീമുകൾ (സി.ഡി.എസ്/എൻ.ജി.ഒ)

മാനദണ്ഡം

"പരമാവധി തുക (CDS / NGO): Rs. 50, 00,000 / -സി.ഡി.എസ് / എൻ.ജി.ഒകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക്: 2% എസ്എച്ച്ജി യുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പലിശനിരക്ക്: 5%,"എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ksbcdc@gmail.com
Share via WhatsApp