പദ്ധതി

തിരിച്ചെത്തിയ വിദേശ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി പ്രവാസി വായ്പാ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

മാനദണ്ഡം

"(1) ഈ സ്കീമിനു കീഴിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരമാവധി തുക 10 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. (2) പലിശ നിരക്ക് 5% ആയിരിക്കും. "


യോഗ്യത

"(1) വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അംഗമായിരിക്കണം (2) വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 1,03,000 / - ൽ താഴെയായിരിക്കണം . (ബിപിഎൽ) (3) അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം 18-58 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം (4) അപേക്ഷകൻ  ജനുവരി 2013 ന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് വഴി കേരളത്തിലെത്തിയതായിരിക്കണം "


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://ksbcdc.com/index.php/ksbcdc-schemes
പ്രായ പരിധി

18-58
Share via WhatsApp