പദ്ധതി

ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി (കെഎസ്എംഡിഎഫ്സി സ്കീം)

മാനദണ്ഡം

പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരും വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളതുമായ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ ഉപയോഗപ്പെടുക. കേരളത്തിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന യുവാക്കളെ ഈ പദ്ധതി സഹായകരമാകും.

 

Courtesy:http://www.ksmdfc.org


യോഗ്യത

1.അപേക്ഷകൻ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. (മുസ്ലിം , ക്രിസ്ത്യൻ , സിഖ്, പാർസിസ്, ബുദ്ധ, ജെയിൻ).

  1. അപേക്ഷകന്റെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 6 ,00,00 /-രൂപയിൽ കൂടരുത്.
  2. അപേക്ഷകൻ എൻ‌ബി‌സി‌എഫ്‌ഡി‌സിയുടെയോ എൻ‌എം‌ഡി‌എഫ്‌സി സ്കീമിന്റെയോ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു          ഗുണഭോക്താവാകരുത്.
  1. അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം 18-58 വയസ്സിനിടയിലായിരിക്കണം

 

Courtesy:http://www.ksmdfc.org

 


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

http://www.ksmdfc.org/index.php/user_login/schm
പ്രായ പരിധി

55
Share via WhatsApp