പദ്ധതി

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്

    സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്നത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. 1999-ൽ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് 2011 ലാണ്. നിലവിൽ വകുപ്പിന് 13 പദ്ധതി സ്കീമുകളും 4 പദ്ധതിയേതര സ്കീമുകളുമാണുളളത്.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക
  • ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

    പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

    വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 6  ലക്ഷം രൂപയിൽ  കവിയാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ,അല്ലെങ്കിൽ 60 % മാർക്കിൽ കുറയാതെ,അല്ലെങ്കിൽ സമാനഗ്രേഡിൽ ബിരുദം നേടിയവരായിരിക്കണം.