പദ്ധതി

കൃഷി വകുപ്പ്

    തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് 1908 മെയ് 27-ന് ആരംഭിച്ചതാണ് കൃഷി വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സമഗ്രമുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം  .  

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Department of Agriculture