പദ്ധതി

സഹകരണ വകുപ്പ്

    സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ജനാധിപത്യപരമായി നിയന്ത്രിതവുമായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ പൊതു സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വമേധയാ ഐക്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സഹകരണസംഘം.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Department of Co-operatives