പദ്ധതി

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്

    ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് 1962 ൽ സ്ഥാപിതമായി.നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പാൽ ഉല്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കണം എന്നാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് .

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക
  • പുതിയതായി ഫാം തുടങ്ങുന്ന കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും പരിഗണന. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം പശുക്കളെ/എരുമകളെ/കിടാരികളെ വാങ്ങേണ്ടത്. അഞ്ചു പശു/കിടാരി യൂണിറ്റുകൾക്ക്…