പദ്ധതി

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

    കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ഭരണ പരമായ സൗകര്യത്തിനും, സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Department of General Education