പദ്ധതി

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ്

    കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറികൾ.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Directorate of Kerala State Lotteries