പദ്ധതി

കെ എസ് എം ഡി എഫ് സി

    കേരള സംസ്ഥാന ന്യുനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപറേഷൻ കേരളത്തിലെ ന്യുന പക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും ധനകാര്യവുമായ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നടത്തുന്നത്.കെ എസ് എം ഡി എഫ് സി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ ലോൺ, ബിസിനസ് സഹായ ധനം , പ്രവാസി ലോൺ, വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ, മദ്രസ അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾ ഇവയെല്ലാം അർഹരായവരിലേക്കു എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗദർശിയാവുകയാണ് മഹൽ സോഫ്റ്റ്.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under KSMDFC