പദ്ധതി

കേരള കരകൗശല വികസന കോർപറേഷൻ

    കേരള കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ, കേരള സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Kerala Handicrafts Development Corporation