പദ്ധതി

കേരള മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതി

    കേരള മദ്രസ അദ്ധ്യാപക ക്ഷേമ നിധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള അപേക്ഷ നല്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അവബോധം മഹൽ സോഫ്റ്റ് മുസ്ലിം സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ഇതിലൂടെ പെൻഷൻ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടുന്ന സമയത്തു തന്നെ നൽകാനും വാങ്ങുന്നതിനും മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക
  • ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകന് ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് 65 വർഷം വരെ തുടരാം.