പദ്ധതി

വ്യാപാരി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

    സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് .

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Kerala Vyapaari Welfare Fund Board