പദ്ധതി

നോർക്ക

  കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി മലയാളി പദ്ധതിയായ "നോർക്ക" യിൽ തന്നെ വിവിധയിനം സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിക്രൂട്‌മെന്റുകൾ ,വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'നോർക്ക' യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായ അംഗങ്ങളിലേക്കു എത്തിക്കുന്നതിനും മഹൽ സോഫ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക
 • സാന്ത്വനം പദ്ധതി

  പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

  അപേക്ഷകരുടെ വർഷികകുടുംബവരുമാനം 100000 രൂപയിൽ അധികമാകരുത്. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യത്തിന് വിദേശത്തു താമസിച്ച ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായി…

 • കാരുണ്യം പദ്ധതി

  പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

  "(1)മരിച്ചയാൾ വിദേശത്തോ ഇതരസംസ്ഥാനത്തോ രണ്ടുവർഷമെങ്കിലും താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാവണം. മരണസമയത് അവിടെ നിയമാനുസൃതം താമസിച്ചിരുന്ന/ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരിക്കണം.…

 • ചെയർമാൻ ഫണ്ട്

  പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

  അപേക്ഷകർക്ക് വിദേശത്ത് കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ  പ്രവർത്തി  പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല. അപേക്ഷകരുടെ ആശ്രിതർക്കും…

  Download

 • അപേക്ഷകൻ വിദേശത്ത് 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവരായിരിക്കണം . മടങ്ങിയെത്തിയപ്രവാസികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾ,സൊസൈറ്റികൾ,ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കും…

 • പ്രവാസി നിയമസഹായ സെൽ

  പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

  വിദേശത്ത്  തൊഴിൽ /വിസിറ്റ് വിസയിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം