പദ്ധതി

ദേശീയ തൊഴിൽ സേവനം

    കേരള സർക്കാരിലെ തൊഴിൽ, പുനരധിവാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ്. തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലന്വേഷകരും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നൽകുകയെന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമാണ് തൊഴിൽ സേവന വകുപ്പിന്.ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ, പരിചയം, വിവിധ ജോലികൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയ നൈപുണ്യം എന്നിവ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക
  • നവജീവൻ

    പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല

  • പ്രായം 18 -55 വയസ്സിന് ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം . വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത - സാക്ഷരത, സാങ്കേതിക യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്…

  • വൈകല്യ പദ്ധതി

    പ്രായ പരിധി : ബാധകമല്ല