പദ്ധതി

മറ്റുള്ളവ

    ന്യൂന പക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ സമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ധാരാളം പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ മഹല്‍ സോഫ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Others