പദ്ധതി

റവന്യൂവകുപ്പ്

    റവന്യൂ വകുപ്പ്   മന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ അഡിഷണൽ  സെക്രട്ടറിമാർ / ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാർ സഹായിക്കുന്നു.14 ജില്ലകൾ, 21 റവന്യൂ ഡിവിഷൻ, 63 താലൂക്കുകൾ, 1453 ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരളം.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Revenue Department