പദ്ധതി

സ്ത്രീശാക്തീകരണ പദ്ധതി

    സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ധാരാളം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹൽ അംഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതികൾ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ അർഹരായവരിലേക്കു എത്തിയ്ക്കുവാനും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും മഹൽ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ സുതാര്യമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുക വഴി ക്ഷേമപദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അവരിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും മഹൽ സോഫ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു.

പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുക

പദ്ധതി

under Women Empowerment