സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ

കേന്ദ്ര സൈനിക ബോർഡ്

    സെൻട്രൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെയും പോരാളികളുടെയും ആശ്രിതരുടെയും സേവനത്തിനും താൽപ്പര്യത്തിനും കാരണമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ബോർഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു.

സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുക

സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ

under Kendriya Sainik Board