സ്കോളർഷിപ്

ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ്

മാനദണ്ഡം

കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് /എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെയും 6  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിലെയും ( കേരള ,എം .ജി ,കുസാറ്റ് ,ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ,കാലിക്കറ്റ് ,കണ്ണൂർ )രണ്ടാം വർഷ ബിരുദാനന്തരബിരുദ ,എം .ഫിൽ ,പി എച് .ഡി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 2019 -2020 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു .ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  1  മാസവും ,എം .ഫിൽ  .വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2   മാസവും, പി .എച് .ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  4  മാസവുമാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിനുള്ള സമയപരിധി .

 

കേരളത്തിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  പ്രതിമാസം 8000 /-രൂപയും കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം  10 ,000 /- രൂപയും സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായി അനുവദിക്കുന്നു .  തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് 2  ഗഡുക്കളായി തുക നൽകുന്നതാണ് .ആദ്യ ഗഡു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്കും,അവസാന ഗഡു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്

 

 


യോഗ്യത

  • അപേക്ഷകർ 2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ,യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകൾ ഇവയിലേതെങ്കിലും രണ്ടാംവർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ,എം.ഫിൽ ,പി.എച് .ഡി വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം .

  • അപേക്ഷകർ സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

  • ഒന്നാം വർഷം കുറഞ്ഞത് 75 % ഹാജർനില ഉണ്ടായിരിക്കണം .

  • അടിസ്ഥാന കോഴ്സിന് (ബിരുദം /ബിരുദാനന്തരബിരുദം ) 55  ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

www.dcescholarship.kerala.gov.in


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

  • നിലവിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കണം .
  • പ്രൊജക്റ്റ്/ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച അധ്യാപകനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അനുമതിപത്രം .
  • ഏതെങ്കിലും ദേശ്യസാല്കൃത ബാങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ.


രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

2019-12-16
Share via WhatsApp