സ്കോളർഷിപ്

ഹോർമിസ് മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ്

മാനദണ്ഡം

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഹോർമിസ് മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് 2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളം , തമിഴ്‌നാട്‌,ഗുജറാത്ത് ,മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എം.ബി ബി എസ് , എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ബി എസ്‌ സി നഴ്സിംഗ് ,ബി എസ്‌ സി അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി എസ്‌ സി ( ഹോണേഴ്‌സ് ) കോ -ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ്ങ് , എം ബി എ എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം മൂന്നുലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം . വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് . ഇവർക്കു കുടുംബ വരുമാന വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിന്നുള്ള 20 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജിന്റെ ഫീസ് ഘടന അനുസരിച്ച് 100% ട്യൂഷൻ ഫീസ് തിരികെ നൽകും, ഇത് പ്രതിവർഷം പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആയിരിക്കും.


യോഗ്യത

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം, കൂടാതെ റവന്യൂ അതോറിറ്റികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.

 

വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് . ഇവർക്കു കുടുംബ വരുമാന വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല.

 

ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒരു സീറ്റ് ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കും, ഇത് ഡി‌എം‌ഒ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം .


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമിനും

https://www.federalbank.co.in/el/corporate-social-responsibility എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്കൊപ്പം ഡിസംബർ 31 നകം സമീപത്തെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം.


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

താഴെ പറയുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക:

  • പ്രവേശന കത്തിന്റെ പകർപ്പ്
  • കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
  • കോഴ്‌സ് ഫീസ് ഘടനയുടെ പകർപ്പ്
  • യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് (ഒറിജിനലുകൾ ഇതിനകം കോളേജിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണത്തിന് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, പഠന കോളേജ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാർക്ക് ഷീറ്റിന്റെ പകർപ്പ് അറ്റാച്ചുചെയ്യുക)
  • റവന്യൂ അധികൃതർ നൽകിയ കുടുംബ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
  • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
  • ഐഡി പ്രൂഫിന്റെയും വിലാസ തെളിവുകളുടെയും പകർപ്പ്.
  • മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് (ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബാധകമാണ്)


രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

2019-12-31
Share via WhatsApp