സ്കോളർഷിപ്

മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

മാനദണ്ഡം

പ്രൊഫഷണൽ, ടെക്നിക്കൽ കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലെ ദരിദ്രരും മികവുറ്റതുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതി.

Courtesy:https://scholarships.gov.in/


യോഗ്യത

  • മുൻവർഷത്തെ  അന്തിമ പരീക്ഷയിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും 

  • മാതാപിതാക്കളുടെ / രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2.50 ലക്ഷം കവിയരുത്.

  • ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽ   (മുസ്‌ലിംകൾ, സിഖുകാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ജൈനന്മാർ, പാർസികൾ) ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം.

  • അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം  അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ  തലത്തിൽ സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സ് പഠിച്ചിരിക്കണം.

  • മത്സര പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നേടണം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലോ ബിരുദദാനത്തിലോ കുറഞ്ഞത് 50%  മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.

 

Courtesy:https://scholarships.gov.in/


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

https://scholarships.gov.in/


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

  • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • സ്വയം സാക്ഷ്യപെടുത്തിയ ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • വാസസ്ഥല സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

2019-11-15
Share via WhatsApp