സ്കോളർഷിപ്

പോസ്റ്റ്- മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

  • Age Limit:-
  • Document Date:2019-11-15
  • Last Date to Apply: 2019-11-15

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവരുടെ നേട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

 

Courtesy:https://scholarships.gov.in/