സ്കോളർഷിപ്

ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസി /കോസ്ററ് വർക് അക്കൗണ്ടൻസി / കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

മാനദണ്ഡം

" (1) അവസാന കോഴ്സ്: പ്രതിവർഷം 15,000 രൂപ (2) ഇടത്തരം കോഴ്സ്: പ്രതിവർഷം 15,000 രൂപ (3) ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ: രൂപ. 15,000 / - പ്രതിവർഷം"


യോഗ്യത

1. മുസ്ലീം, ക്രൈസ്തവ ,സിക്ക് , ബുദ്ധ, പാർസിസ്, ജൈന സമുദായക്കാർക്ക് 2. യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 3. കേരള സ്വദേശിയായിരിക്കണം 4. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

www.minoritywelfare.kerala.gov.in