സ്കോളർഷിപ്

ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് /കോസ്ററ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് / കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

മാനദണ്ഡം

കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്ലിം ,ക്രിസ്ത്യൻ ,സിഖ് ,ബുദ്ധ , പാഴ്സി ,ജൈന മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 8  ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള അവസാനവർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് .ബി .പി .എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് . ബി .പി .എൽ അപേക്ഷകരുടെ  അഭാവത്തിൽ മാത്രമേ  ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എ .പി .എൽ വിഭാഗത്തെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ . 60 % മാർക്ക് നേടുന്ന ബി .കോം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബിരുദധാരികളിൽ നിന്നും മെറിറ്റിന്റെയും ,വരുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് . 30 % സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല .സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 15 ,000 /- രൂപയാണ്.


യോഗ്യത

 • അപേക്ഷകൻ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. (മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ , സിഖ്, പാർസിസ്, ബുദ്ധ, ജെയിൻ).

 • അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല.

 • വിദ്യാർത്ഥി കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കണം.

 • അപേക്ഷകന് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

www.minoritywelfare.kerala.gov.in


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • അപേക്ഷകരുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രിന്റൗട്ട്
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു,വി.എച് .എസ് .ഇ / ബിരുദം തുടങ്ങിയവയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് .
 • പ്രസ്തുത കോഴ്സിന് പടിക്കുന്നുവെന്നു  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ
 • അപേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ് .
 • ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്
 • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്
 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്Share via WhatsApp