ഞങ്ങളുടെ സേവനം

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹല്ലുകളുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കുക

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മഹല്ലുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം സാങ്കേതികമായി രേഖപ്പെടുത്തുക .

പ്രായം, ലിംഗം , രക്ത ഗ്രൂപ് , വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റു യോഗ്യതകൾ ,വൈവാഹികത തുടങ്ങിയവ തരം തിരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുക

വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ, വൈദ്യ സഹായം , സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ യോഗ്യരായവരെ അറിയിക്കുക

തൊഴിലനുസരിച്ചു അംഗങ്ങളെ തരംതിരിക്കുക .

വരാനിരിക്കുന്ന സർക്കാർ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് യോഗ്യരായവരെ അറിയിക്കുക

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികളെയും അനുകൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അർഹരായവരെ അറിയിക്കുക
  • സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ അവരെ അറിയിക്കുക
  • സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മഹല്ലിലെ ആവശ്യക്കാരിലേക്കു എത്തിക്കുക.
  • മഹൽ അംഗങ്ങളുടെ ശരിയായ രക്ത ഗ്രൂപ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി രക്ത ദാന ക്യാമ്പുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
  • വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകുല്യങ്ങളെയും സ്കോളർഷിപ്പുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങൾ യോഗ്യരായവരിലേക്കു എത്തിച്ചേരുന്നതിനു വഴിയൊരുക്കുക.
  • സർക്കാർ പദ്ധതികളെയും മഹൽ അംഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപാധിയായിരിക്കും മഹൽസോഫ്റ്റ്.
  • മഹല്ലുകളിലെ ജനന മരണ കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക